1 usd = 76.25 inr 1 gbp = 94.16 inr 1 eur = 85.23 inr 1 aed = 20.76 inr 1 sar = 20.32 inr 1 kwd = 247.66 inr

Aug / 2020
14
Friday

ഫാർമസി പ്രാക്ടീസ് റെഗുലേഷൻസ് നിയമം ഉടൻ നടപ്പാക്കണം; ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ വില കുറയ്ക്കണം; ഫാർമസി മേഖലയിലെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ അസോസിയേഷന് പ്രതിഷേധത്തിന്; 27ന് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ധർണ്ണ

January 04, 2016 | 07:09 AM IST | Permalinkഫാർമസി പ്രാക്ടീസ് റെഗുലേഷൻസ് നിയമം ഉടൻ നടപ്പാക്കണം; ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ വില കുറയ്ക്കണം; ഫാർമസി മേഖലയിലെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ അസോസിയേഷന് പ്രതിഷേധത്തിന്; 27ന് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ധർണ്ണ

കോഴിക്കോട്: ഫാർമസി തൊഴിലിന്റെ മാന്യതയും പവിത്രതയും പരിരക്ഷിക്കാൻ ഉപയുക്തമായ ഫാർമസി പ്രാക്ടീസ് റെഗുലേഷൻസ് 2015 ഉടനടി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളാ ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിന്. ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ വിലനിലവാരം കുറയ്ക്കണമെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാസം 27 ന് സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുന്നിൽ ധർണ്ണ നടത്തും.

ഫാർമസി ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണ്. നിയമം അത് അനുശാസിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ കള്ളനാണയങ്ങളേയും പിഴുതു മാറ്റണമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ ആവശ്യം. ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്ക് സ്ഥാപനം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം മുഴുവൻ എന്നതിന് പകരം നിയമം അനുസരിച്ച് 8 മണിക്കൂർ ജോലി എന്നത് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും മാന്യമായ വേതനവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകണമെന്നും കേരള ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഫാർമസി മേഖലയിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ സംഘടന വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ:

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വിവിധ ചാനലുകളിലും പത്രങ്ങളിലും മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും പരമ്പരകളും വാർത്തകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം നല്ലത് തന്നെ. പൊതുജനത്തിന് ഗുണനിലവാരമുള്ള ചികിത്സയും മരുന്നും ലഭ്യമാക്കാൻ ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പൊതുജനശ്രദ്ധ ഉണർത്തുന്നതിനും ഫലങ്ങൾ കാണുന്നതിനും ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ വിഷമത്തോടെ പറയട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ മനപ്പൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഫാർമസിസ്റ്റകൾ. ചർച്ചകളിലോ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളിലോ ഫാർമസിസ്റ്റുകെള കാണാനില്ല. കച്ചവടക്കാരുടെ പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് ഇവർെക്കാെക്ക താൽപര്യം (എല്ലാം കച്ചവടമായി മാറി എന്നതുകൊണ്ടാകാം).

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരന് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം പോലും ജീവൻ രക്ഷാഔഷധങ്ങൾ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന ഫാർമസിസ്റ്റിനു ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വിേദശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് തുല്യമായ സ്ഥാനമാണ് ഫാർമസിസ്റ്റിനും ഉള്ളത്. കാരണം അവിടെ േരാഗിെയ പരിശോധിച്ച് എന്താണ് രോഗമെന്നും എന്ത് മരുന്നുകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുക മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്ന് ഏതളവിൽ എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസിസ്റ്റാണ്. മാ്രതമല്ല വിവിധ വിലനിലവാരത്തിലുള്ള അനവധി കമ്പനി മരുന്നുകളിൽ നിന്നും ഉപേഭാക്താവിന്റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയനുസരിച്ച് േവണ്ട മരുന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെയെല്ലാം ഡോക്ടർ എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കുറിച്ചുനൽകുന്ന മരുന്നുകൾ വിലനിലവാരേമാ ഗുണനിലവാരേമാ േനാക്കാതെ എടുത്തു നൽകുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി മാത്രമായി ഫാർമസിസ്റ്റിനെ തരം താഴ്‌ത്തി.

ഇതിന്റെ ദുരന്തഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് പൊതുജനമാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. കാരണം അവിയൽ പരുവത്തിൽ (5 മുതൽ 10 വെര മരുന്നുകൾ ഒേര സമയം കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥ) ഡോക്ടർ കുറിച്ച് നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതി പ്രവർത്തനേമാ പാർശ്വ ഫലങ്ങളോ ഉേണ്ടായെന്ന് േനാക്കാൻ രോഗിക്ക് കഴിയില്ല. അറിവില്ല. ഇതുമൂലം മറ്റു അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകേയാ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗത്തിന് ശമനം ഇല്ലാതെ വരുകയോ ചെയ്യാം. സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിേക്കണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കും േരാഗിയെ ഇതുകൊെണ്ടത്തിക്കും. രോഗികളുമായി വേണ്ടത്ര ആശയ വിനിമയം നടത്താത്തതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ എഴുതി നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതാേണാ എന്നും കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അനന്തരഫലെത്തക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കഴിയാതെ പോകുന്നു.

നമ്മുടെ ചികിത്സാ രംഗത്തെ അപചയത്തിന്റെ വലിയൊരു കാരണവും ഇവിടെയാണ്. ഒരു ഡോക്ടർ േകവലം ഒരു വർഷം മാത്രം ഫാർമക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാർമസി ബിരുദധാരി രണ്ടു വർഷവും അതിലേറെയും കാലം ഇത് പഠിക്കുകയും വിവിധ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണം നടത്തി അതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മരുന്നുകളുടെ ലോകത്ത് ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ േസവനം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്താണ്. പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും പരിചയ സമ്പന്നരായ ഫാർമസിസ്റ്റുകളാണ് ഡോക്ടർമാർ അല്ല. അവർ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ മാത്രേമ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

മരുന്ന് കമ്പനികളും ഡോക്ടർമാരും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് ഈ രംഗത്തെ കൂടുതൽ മലീമസമാക്കി എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. സമീപകാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും നേടിയിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ മരുന്ന് കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളായി ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കുകയും മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും പാരിതോഷികങ്ങളും കമ്മീഷനും കൊടുത്ത് അവ വിപണനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത. ഇവിടെ കമ്പനി പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തത്ത പറയുന്നതുപോലെ ഉരുവിടുക മാത്രമാണ് ഇത്തരം കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ വിപണനം ചെയ്യുന്ന മരുന്നിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചോ അതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അതറിയില്ല. ഇത്തരത്തിൽ കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത് യോഗ്യതയില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ കരങ്ങൾ വഴി വിറ്റഴിക്കേണ്ട ഉപഭോഗവസ്തുവാണോ ജീവൻ രക്ഷാ ഔഷധങ്ങൾ?

ഫാർമസിയിൽ ഡിപ്ലോമ മുതൽ ഡോക്ടറേറ്റ് വരെ നേടിയവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമുള്ളപ്പോൾ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ നിയമിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ലക്ഷ്യം വിപണനം മാത്രം. അതും ഓരോ മാസവും രണ്ടും മൂന്നും ലക്ഷം രൂപയുടെ കച്ചവടം നടത്തണം എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയാണ് ഓരോ മരുന്നും കമ്പനി പ്രതിനിധികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. ഇവർ ഡോക്ടറെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കാമോ ആ രീതിയിലെല്ലാം സ്വാധീനിച്ച് വിപണനം ഗംഭീരമാക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ പ്രീതീപാത്രമാകുന്നു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വിപണനം ചെയ്യുന്ന പല മരുന്നുകളും പല തവണ കഴിച്ചാലും അസുഖം മാറില്ല എന്നത് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം (അസുഖം പെട്ടെന്ന് മാറിയാൽ മരുന്ന് വൽപ്പന കുറയുമല്ലോ).

മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയാൻ അർഹതയുള്ള വ്യക്തി ഫാർമസിസ്റ്റാണ്. ഇത് അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കള്ളനാണയങ്ങളെ തൂക്കിയെറിയാൻ ഫാർമസി നിയമം ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെടണം. ഫാർമസി നിയമം 1948 ചട്ടം 42 പ്രകാരം യോഗ്യതയും ഫാർമസി കൗൺസിൽ രജിസ്‌ട്രേഷനും ഉള്ള ഫാർമസിസ്റ്റ് അല്ലാത്തവർ മരുന്നുകൾ ൈകകാര്യം ചെയ്യാേനാ വിപണനം നടത്താനോ പാടില്ല. ഇത്തരത്തിൽ നിയമ നിഷേധം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കാനും ആറുമാസം തടവോ ആയിരം രൂപ പിഴയോ രണ്ടുംകൂടിയോ നൽകണമെന്നും പ്രസ്തുത ചട്ടം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരു ഔഷധ വിൽപ്പനശാല തുടങ്ങുന്നതിന് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് കോസ്‌മെറ്റിക്‌സ് ആക്ട് 1945 ചട്ടം 64 ഉം 65 ഉം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്.

മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വിപണനം നടത്തുന്നതിനും കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഔഷധ നിയന്ത്രണവിഭാഗം തയ്യാറാകാത്തതാണ് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ പെരുകാൻ പ്രധാന കാരണം. കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട മരുന്നുകൾ ഭൂരിപക്ഷവും 30 ഡിഗ്രി താപനിലയിലും താഴെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടവയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ താപനിലയുടെ അവസ്ഥെയന്താണ്. പല സ്ഥലത്തും 36 ഡിഗ്രി വരെയാണ്. ഈ താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ മരുന്നുകളുടെ കാര്യക്ഷമത കുറയുന്നു. എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചാലും രോഗം മാറാത്ത അവസ്ഥ വന്നുചേരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ ്രപാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇത് പറയാൻ കാരണം ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരുന്നുകടകളും ആശുപത്രി ഫാർമസികളും ധാരാളമുണ്ട് ഇന്നും കേരളത്തിൽ. ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ടവർ സുഖസുഷുപ്തിയിലും. ജനത്തിന്റെ ആരോഗ്യമാണ് ഇവിടെ പന്താടുന്നത്.

ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ദേശീയ ഫാർമസി കൗൺസിൽ 2015 ജനുവരി 15 ന് ഫാർമസി തൊഴിലിന്റെ മാന്യതയും ഗുണനിലവാരവും ഉയർത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ഫാർമസി പ്രാക്ടീസ് റെഗുലേഷൻസ് 2015 കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളോടെ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അത് നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി. എന്നാൽ േകരളത്തിൽ മാത്രം യാതൊരു അനക്കവും ഇല്ല. കീശയുടെ കനം കുറയും എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ പടയുടെ ഭയമാകാം ഇതിനു കാരണം. ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളം അധികം വൈകാതെ ഒരു ആതുരാലയമായിമാറുമെന്നും കേരളാ ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നു.

Readers Comments

മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‍ ചെയ്യുക
കമന്റ് ബോക്‌സില്‍ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മറുനാടന്‍ മലയാളിയുടേത് അല്ല. മാന്യമായ ഭാഷയില്‍ വിയോജിക്കാനും തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടി കാട്ടാനും അനുവദിക്കുമ്പോഴും മറുനാടനെ മനഃപൂര്‍വ്വം അധിക്ഷേപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും അശ്ലീലം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും മറ്റു മലയാളം ഓണ്‍ലൈന്‍ ലിങ്കുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും മതവൈരം തീര്‍ക്കുന്നവരെയും മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് - എഡിറ്റര്‍

More News in this category

MNM Recommends

Loading...
Loading...
TODAYLAST WEEKLAST MONTH
ജസ്നയുള്ളത് ചെന്നൈയിലെ മതപഠന കേന്ദ്രത്തിലോ? നിർണായക കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയത് പത്തനംതിട്ട എസ്‌പി കെജി സൈമൺ; രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കേണ്ട വിവരം പരസ്യമാക്കിയത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡയറക്ടർ ടോമിൻ തച്ചങ്കരി; സൂചന കിട്ടിയിട്ടും ആളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ അന്വേഷണ സംഘം; റിട്ടയർമെന്റിന് മുമ്പായി കേസ് തെളിയിക്കുമെന്ന വാശിയിൽ കൂടത്തായി ഹീറോയും; ജസ്‌നയെ കാണാതായത് രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് മുക്കൂട്ടുതറയിൽ നിന്ന്
ട്രംപിന് ഒന്നുതുള്ളിച്ചാടാൻ തോന്നുന്നു! നവംബറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇതാ ഒരുനിർണായക മുന്നേറ്റം; 49 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇസ്രയേലും യുഎഇയും നയതന്ത്രബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ ചരിത്രപ്രധാന കരാർ; അബുദാബി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും ധാരണയിലായത് ട്രംപിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ; ഫലസ്തീന്റെ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ അധീനതയിലാക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ നിർത്തി വയ്ക്കും; കരാർ ഒരേസമയം ഫലസ്തീന് നേട്ടവും കോട്ടവും
ജോലിക്കായുള്ള അഭിമുഖത്തിനായി പുലർച്ചെ കൊച്ചിയിലെത്തി; ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിയോടെ ഓട്ടോയിൽ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ മരിച്ച നിലയിൽ; ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് അമിതരക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന്; ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യുവാവ് മുങ്ങിയെങ്കിലും മൊബൈൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പിടിയിൽ; എഴുപുന്ന സ്വദേശിനിയായ 19 കാരി സാന്ദ്രയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത
പിറ്റേദിവസം കഴിക്കാനായി ഫ്രിഡ്ജിൽവെച്ച ചിക്കൻകറിയിൽ കലർത്തിയത് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എലിവിഷം; വിഷം കലർന്ന കറി കഴിച്ചിട്ടും അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരിയും മരിക്കാതായതോടെ വകവരുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണവും; വിഷത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ തേടി ഗൂഗിളിൽ പരതിയതും വിനയായി; ഉറ്റവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആൽബിൻ ബെന്നി വിഷം വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചത് സ്വന്തം കിടക്കയ്ക്കടിയിലും; 22 കാരൻ സുഖജീവിതത്തിനായി ചെയ്ത കൊടുംക്രൂരതകൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് കുറ്റസമ്മതം
പത്താംക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോയത് വൈദികവൃത്തി പഠിക്കാൻ സെമിനാരിയിൽ; മതിൽ ചാടി എത്തിയ യുവാവ് പിന്നീട് നയിച്ചത് വഴിവിട്ട യാത്ര; വീട്ടിലെ ശല്യം കാരണം ഐടിഎ പഠിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പോയി ഹോട്ടൽ ജോലി ചെയ്തു; കോവിഡിൽ ജോലി പോയപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തി; പ്രണയ വിവാഹത്തിന് തടസ്സം വീട്ടുകാരെന്ന പകയിൽ ആസൂത്രണം; ആശ്ലീല വീഡിയോ കണ്ടത് സഹോദരി അറിഞ്ഞതോടെ 'എലിവിഷം' എത്തി; അസുഖം നടിച്ചിട്ടും രക്തപരിശോധനയിൽ ചതിച്ചു; ആൻ മേരിയെ കൊന്ന ആൽബി കുടുങ്ങുമ്പോൾ
യുവതികളോട് അതീവതാത്പര്യവും സെക്‌സ് സൈറ്റുകളുടെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനും; കൂട്ടായി മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും; കള്ളത്തരങ്ങൾ സഹോദരി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഭീതിയായി; കുടുംബത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഐസ്‌ക്രീമിൽ എലിവിഷം കലർത്തിയെന്ന് തെളിഞ്ഞത് ആന്മേരിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നതോടെ; യുവാവിന്റെ മൊബൈലിൽ വിഷം തേടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും; കുടുംബത്തോട് കടുംകൈ കാട്ടാൻ ആൽബിനെ വഴിതെറ്റിച്ചത് സ്വത്ത്‌മോഹവും സുഖിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും
യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിന് വന്ന നയതന്ത്ര ബാഗേജുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ആര്? തന്നോട് യുഎഇ കോൺസലേറ്റ് കത്ത് ചോദിക്കുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലന്ന് സംസ്ഥാന പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫീസർ ബി.സുനിൽ കുമാർ; രേഖകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ജോയിന്റ് ചീഫ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫീസർ ഷൈൻ.എ.ഹഖ് എന്ന് ആരോപണം; പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെയും അധിക്ഷേപിച്ച് പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടതിന് മാറ്റിനിർത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഷൈനെന്ന് ബിജെപി; മറുപടി പറയേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും
സ്വർണ്ണക്കടത്തും തീവ്രവാദവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല; അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിസന്ധികൾ; കസ്റ്റംസിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയത് എൻഐഎയുടെ വരവ്; തങ്ങളുടെ കൊക്കിൽ നിന്ന് കേസ് കസ്റ്റംസ് കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോയതിൽ ഡിആർഐക്ക് അതൃപ്തി; സമ്മർദ്ദം മുറുകുന്നതിൽ എൻഐഎയ്ക്കും അസ്വസ്ഥത; ഡൽഹിയിൽ വാർ റൂം തുറന്നു എല്ലാം നിരീക്ഷിച്ച് അജിത് ഡോവലും; സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ എൻഐഎ എത്തി ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ
ഭർത്താവിനോട് പോലും നീതി പുലർത്താത്ത, കള്ളം പറയുന്ന ഉത്തമനായ പുരുഷന്റെ മകൾ വിവാഹ മോചനം നേടാൻ പോകുന്നു......; കാരണം..... തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ആരും ഇല്ല എന്ന് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞതിനാൽ; മനോരമ വാർത്താ അവതാരകയ്ക്കെതിരെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത നിറച്ച് ദേശാഭിമാനിക്കാരന്റെ വ്യാജ ആരോപണ പോസ്റ്റ്; നിഷാ പുരുഷോത്തമനെതിരെ അതിക്രമം കാട്ടിയ സഖാവിനെതിരെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയനും സ്ത്രീ സമത്വ വാദികളും; മനോരമ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തടിതപ്പൽ
ജോലിക്കായുള്ള അഭിമുഖത്തിനായി പുലർച്ചെ കൊച്ചിയിലെത്തി; ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിയോടെ ഓട്ടോയിൽ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ മരിച്ച നിലയിൽ; ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് അമിതരക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന്; ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യുവാവ് മുങ്ങിയെങ്കിലും മൊബൈൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പിടിയിൽ; എഴുപുന്ന സ്വദേശിനിയായ 19 കാരി സാന്ദ്രയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത
സ്വയം മരണത്തിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങിയപ്പോഴും മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ കൂടെയുള്ളവരുടെ ജീവനുകൾ കാത്ത ക്യാപ്റ്റന് സല്യൂട്ട്! ഗിയർ ബോക്‌സിലെ തകരാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ട് പറന്ന് ഇന്ധനം പരമാവധി ഒഴിവാക്കി; സാങ്കേതിക തകരാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിലത്തിറക്കൽ; മഴയിൽ തെന്നിമാറിയപ്പോഴും പറന്നുയരാത്തത് ജനവാസ കേന്ദ്രം മുന്നിലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്; കരിപ്പൂരിൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ അടക്കം നിയന്ത്രിച്ച ക്യാപ്ടൻ ഡിവി സാഥെ; വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത് ഈ മനക്കരുത്ത്
ജസ്നയുള്ളത് ചെന്നൈയിലെ മതപഠന കേന്ദ്രത്തിലോ? നിർണായക കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയത് പത്തനംതിട്ട എസ്‌പി കെജി സൈമൺ; രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കേണ്ട വിവരം പരസ്യമാക്കിയത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡയറക്ടർ ടോമിൻ തച്ചങ്കരി; സൂചന കിട്ടിയിട്ടും ആളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ അന്വേഷണ സംഘം; റിട്ടയർമെന്റിന് മുമ്പായി കേസ് തെളിയിക്കുമെന്ന വാശിയിൽ കൂടത്തായി ഹീറോയും; ജസ്‌നയെ കാണാതായത് രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് മുക്കൂട്ടുതറയിൽ നിന്ന്
ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ ധൈര്യമില്ല; നേരോടെയുമല്ല.. നിർഭയവുമല്ല... നിരന്തരം മര്യാദകെട്ട്...! ഏഷ്യാനെറ്റിനെ കളിയാക്കി പോസ്റ്റ്; പാർട്ടി അടിമയെ പോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ് സെക്രട്ടറി പെരുമാറരുതെന്ന് വിനു വി ജോൺ; മര്യാദ കെട്ടവരുമായി കൂട്ടു വേണ്ടാന്നു വെക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കവർന്നെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഒരു ചാനൽ ജഡ്ജിക്കും ആരും നൽകിയിട്ടുമില്ല... കുഞ്ഞ് പോയി തരത്തിൽ കളിക്ക്...! പിഎം മനോജിന്റെ പരിഹാസത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയന് മൗനം; ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അലോസരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ
ഷാപ്പിലെ കറിവെപ്പുകാരനായി മണർകാടെത്തി; വട്ടിപ്പലിശക്കാരുടെ ഇടനിലക്കാരനായി ചുവടുമാറ്റം; നിസാര തുക കടം കൊടുത്ത് കോടികൾ മൂല്യമുള്ള വസ്തു വകകൾ തട്ടിയെടുത്ത് വളർന്ന് പന്തലിച്ചു; 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് രണ്ടേ കാൽ മാസത്തേക്ക് പലിശയായി വാങ്ങിയത് ഒരു കോടി രൂപ; കൊള്ളപ്പലിശയ്ക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് പത്താംകളം എന്ന പലിശ രീതി; അച്ഛനെ കിഡ്‌നാപ്പ് ചെയ്ത് യുവതിയെ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലാക്കി; മാലം സുരേഷ് ക്രൂരതയുടെ അവതാരം! മല്ലപ്പള്ളിയിലെ പ്രീതി മാത്യുവിനെ തകർത്തതും മണർകാട്ടെ ഷൈലോക്കിന്റെ ചതിക്കുഴി
കള്ളും കഞ്ചാവും ശീലമായ ആൽബിൻ വിഷം കലർത്തിയ ഐസ്‌ക്രീം തയ്യാറാക്കിയത് കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ വകവരുത്താൻ തന്നെ; ദളിത് യുവതിയെ പ്രണയിച്ചതിലെ വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് പകയായി; സഹോദരിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയത് വീട്ടുകാരോട് പറയും എന്ന ഭയവും കൊലയ്ക്ക് കാരണമായി ; കാസർകോട് 16കാരിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ സഹോദരൻ; എല്ലാ കുറ്റവും പൊലീസിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആൽബിൻ; കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ വകവരുത്താനൊരുങ്ങിയത് നന്തൻകോട്ടെ കേഡലിന് സമാനമായി
ലാവ് ലിൻ കേസ് , കമല ഇന്റർനാഷണൽ എക്‌സ്പോർട്ടിങ് കമ്പനി, തുടങ്ങി താങ്കൾ നടത്തിയ കോടികളുടെ പണമിടപാടുകളുടെ രേഖകൾ കത്തി നശിപ്പിക്കാൻ ഗുണ്ടകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇപ്പോഴത്തെ മരുമകനായ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആയിരുന്നില്ലേ ...?ധാർഷ്ട്യം ഒട്ടും കൈവിടാതെ ഇനിയുമുറക്കെ പറയൂ പിണറായീ, ഞാൻ രാജി വെയ്ക്കില്ല... അങ്ങനെ പിണറായി എന്ന വിഴുപ്പ് ഭാണ്ഡം ലോകമാകെ ദുർഗന്ധം പരത്തട്ടെ; പിണറായി വിജയനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ക്രൈം നന്ദകുമാർ; പോസ്റ്റ് വൈറലാകുമ്പോൾ
മുന്നിൽ ചീറിപ്പാഞ്ഞത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ലംബോർഗിനി; തൊട്ടു പിന്നാലെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ അതിവേഗത്തിൽ ദുൽഖാർ സൽമാന്റെ പോർഷെ കാറും; കോട്ടയം - ഏറ്റുമാനൂർ - കൊച്ചി റൂട്ടിൽ മലയാളം താരങ്ങളുടെ മത്സരയോട്ടം; അമിതവേഗതയിലുള്ള ചീറിപ്പായൽ കണ്ട് അന്തംവിട്ട് ആരാധകർ; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായെങ്കലും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തിയ താരങ്ങളുടെ അമിത വേഗതക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടിയില്ലേ എന്ന ചോദ്യവും സജീവം
42-ാം നമ്പർ സ്യൂട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് കാറ്റും വെളിച്ചവും കടക്കാത്ത മറ്റൊരു റൂമിലേക്ക് മാറ്റി; കുളിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കൽ; വിഐപികളും മെത്രാപ്പൊലീത്തമാരും വരുമ്പോൾ റൂമിൽ കൊണ്ടു വന്ന് സ്പ്രേ അടിക്കും; ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത് മൃതദേഹം കൊണ്ടു വരുന്ന ആംബുലൻസിൽ; മാർ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പൊലീത്ത കുമ്പനാട് ഫെലോഷിപ്പ് ആശുപത്രിയിൽ നേരിടുന്നതുകൊടിയ പീഡനമെന്ന് ഡ്രൈവർ എബിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ: മാർത്തോമ്മ മെത്രപ്പൊലീത്തയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയത് ഫോട്ടോ സഹിതം
പ്ലസ് ടു കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയ നെവിൻ; കോട്ടയം രൂപതാ മാട്രിമോണി പരസ്യത്തിൽ വിവാഹം; സ്വഭാവ വൈകൃതമൊന്നും അറിയാതെ താലി കെട്ടിയതിന്റെ ദുരിതം മോനിപ്പിള്ളിക്കാരി അറിഞ്ഞത് യുഎസിലെത്തിയപ്പോൾ; രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ബാലൻസ് തെറ്റി വീണാലും കിട്ടിയത് ക്രൂര മർദ്ദനം; ഭാര്യയെ തുരുതുരാ വെട്ടിയ ശേഷം കാറു കയറ്റി മരണം ഉറപ്പാക്കിയത് നിസാര കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വഴക്കുണ്ടാക്കി രസിച്ച ഭർത്താവ്; ഫ്‌ളോറിഡയിൽ മെറിൻ ജോയിയെ കൊന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂര മനസ്സിന്റെ ഉടമ
ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അന്യമത സ്ത്രീയെ നോട്ടമിട്ടാൽ രണ്ടോമൂന്നോ പേർ വലയം ചെയ്യും; പതുക്കെ മറ്റുള്ളവരും ചേരുന്നതോടെ കെണിയൊരുങ്ങുകയായി; അകത്തെ വൃത്തത്തിനുള്ളിലുള്ള പുരുഷന്മാർ ആദ്യം ആക്രമിക്കും; മതിയായവർ പുറകോട്ടു മാറി അടുത്ത വലയത്തിലുള്ളവർക്ക് കൈമാറും; മർദ്ദിച്ചും വസ്ത്രങ്ങൾ ചീന്തിയെറിഞ്ഞും കൂട്ട ബലാത്സംഗം; മിക്കവാറും സംഭവങ്ങളും പട്ടാപ്പകൽ നഗരമധ്യത്തിൽ; തഹാറുഷ് ജമായ് എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നടന്നിരുന്ന കൂട്ട മാനഭംഗ വിനോദത്തിന്റ കഥ
2016 ജൂലൈ 30ന് താലി കെട്ട്; ജന്മദിനവും വിവാഹ വാർഷികവും ഒരു ദിവസമായതും യാദൃശ്ചികം; ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരതകൾ ഭയന്ന് താമ്പയിലേക്ക് മാറാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പദ്ധതിയിട്ടത് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം അടിപൊളി ജന്മദിനാഘോഷം; രണ്ട് വയസ്സുള്ള മകളെ അച്ഛനും അമ്മയക്കുമൊപ്പം നിർത്തി ഫ്‌ളോറിഡയിലേക്ക് വിമാനം കയറിയത് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണമെന്ന ദൃഡനിശ്ചയത്തിൽ; രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് വേദനകൊണ്ട് പുളയുമ്പോഴും മെറിൻ ജോയ് അലറിക്കരഞ്ഞത് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്; മരങ്ങാട്ടിലെ വീട്ടിൽ പൊട്ടിക്കരച്ചിൽ മാത്രം
കാമം തീർക്കാൻ വൃദ്ധയിലും ഷാഫിയുടെ ക്രൂരത; കുതറിയോടാൻ ശ്രമിച്ച ഇരയെ വാ പൊത്തി പിടിച്ച് കസ്റ്റമർക്ക് കാഴ്ച വച്ച് ഓമനയുടെ ഇടപെടൽ; കണ്ടു വന്ന ഓമനയുടെ മകന് കലി കയറിയപ്പോൾ മൽപ്പിടുത്തവും ദേഹോപദ്രവും മൂലം തളർന്നുകിടന്ന വൃദ്ധയുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ കുത്തി കയറ്റിയത് കത്തിയും; മാറിടത്തിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും മുറിവേൽപ്പിച്ചതും വീട്ടിലെ അവിഹിതം കണ്ട് നിരാശനായ മനോജിന്റെ ക്രൂരത; കോലഞ്ചേരിയിലേത് 'നിർഭയ' മോഡൽ; ജീവനോട് മല്ലിട്ട് വയോധികയും; ഓമനയുടെ കുറ്റസമ്മതം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്
പെറ്റമ്മയെ കാണാൻ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ്; ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ഇന്നോവാ കാറിൽ കൊച്ചിയിലെത്തി നിരീക്ഷണകാലം ചിലവഴിക്കുന്നത് തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ട്രാവൻകൂർ കോർട്ട് ഹോട്ടലിൽ; രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മലയാള സിനിമ വീണ്ടും ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കും; ദൃശ്യം രണ്ടാംഭാഗവും ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണം ഷോയും ലക്ഷ്യമിട്ട് മോഹൻലാൽ വീണ്ടും കൊച്ചിയിലെത്തി; സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ ക്വാറന്റൈൻ വിവരം മറുനാടനോട് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇടവേള ബാബുവും
ഭാര്യ ചതിച്ചെന്നും മനംനൊന്തു കൊലയെന്നും നെവിന്റെ കുറ്റസമ്മതം; കൊലപ്പെടുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യം ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി കൊലക്കുറ്റമേ ചുമത്താകൂവെന്ന് വാദിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് പ്രതിയുടെ വക്കീൽ; കത്തിയുമായി എത്തിയതും 17 തവണ കുത്തിയതും കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള നരഹത്യക്ക് തെളിവെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ; കുത്തി വീഴ്‌ത്തിയ ശേഷം ശരീരത്തിലൂടെ കാർ ഓടിച്ചതും മരണം ഉറപ്പാക്കിയ ക്രൂര മനസ്സ്; നെവിനെതിരെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി കൊലക്കുറ്റം; മെറിൻ യാത്രയായത് ഭർത്താവിനെതിരെ മരണ മൊഴി നൽകി
വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തിയ ശേഷം യുവതി ഒരേ സമയം ലൈം​ഗിക ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നത് മൂന്ന് പേരുമായി; മദ്യത്തിന്റെയും ലഹരിമരുന്നിന്റെയും അടിമയായിരുന്ന യുവതിക്ക് എന്നും ഹരമായിരുന്നത് ഡിജെ പാർട്ടികളും; കാമുകന്മാരിൽ ഒരാളെ മറ്റുള്ളവർ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉന്മാദ നൃത്തവും ദാഹമകറ്റാൻ നൽകിയത് മൂത്രവും; ഒടുവിൽ ശാശ്വതിക്കും കൂട്ടാളികൾക്കും വിനയായത് സ്വന്തം മകളുടെ മൊഴിയും